به گزارش خبرایران، در ۲۴ ساعت گذشته خودروهای پراید شاهد افزایش قیمت ها بودند به طوری که پراید ۱۳۱ از ۱۶۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۱۶۶ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۳ میلیون تومان قیمت خورده است.